Lưu ý, có mã quốc gia và bỏ chữ số 0 đầu tiên.
Ví dụ: 0936399xxx => +84936399xxx
Lưu ý, có mã quốc gia và bỏ chữ số 0 đầu tiên.
Ví dụ: 0936399xxx => +84936399xxx